CỔNG THÔNG TIN
Hỗ trợ bệnh nhân:  0274 3510 629
using System.Linq;

Perfect Hospital

Danh sách bác sĩ

Bác sĩ: Bs. LỤC VĂN TÂN
Chức vụ: Bác sĩ
Chuyên môn: Bs. LỤC VĂN TÂN
Kinh nghiệm: Bs. LỤC VĂN TÂN
Bác sĩ: BS NGUYỄN THỊ THU TRANG
Chức vụ: Bác sĩ
Chuyên môn: BS NGUYỄN THỊ THU TRANG
Kinh nghiệm: BS NGUYỄN THỊ THU TRANG
Bác sĩ: BS CKI TRƯƠNG LONG VỸ
Chức vụ: Trưởng Khoa
Chuyên môn: BS CKI TRƯƠNG LONG VỸ
Kinh nghiệm: BS CKI TRƯƠNG LONG VỸ
Bác sĩ: BS CKI PHAN DANH
Chức vụ: Bác sĩ
Chuyên môn: BS CKI PHAN DANH
Kinh nghiệm: BS CKI PHAN DANH
Bác sĩ: BS CKI NGUYỄN TRIỆU VŨ
Chức vụ: Trưởng Khoa
Chuyên môn: BS CKI NGUYỄN TRIỆU VŨ
Kinh nghiệm: BS CKI NGUYỄN TRIỆU VŨ
common.advice ?